NEA日本美睫檢定協會-台灣支部
 
WorldLash日本美睫全科班

world lash日式美睫全科班

1、美睫(植睫)初心者的學習首選 2、具備基礎技能(美睫施)(植睫師)的技能矯正 3、非日式美睫師(植睫師)想學習日式安全美睫(植睫) //專業美睫師職人養成//
WorldLash日本美睫全科班

WorldLash 睫毛品牌講師

World Lash具備完善的日本教育系統,從專業設計師初階、中階、高階課程涵蓋至講師培訓,設計師進階至日本官方授權專業講師,在設計領域更具公信力與權威性。
WorldLash日本美睫全科班

worldlash睫毛高階課程『附材料』

WorldLash日本美睫全科班

Premedi睫毛保養品行銷文宣/可印出

WorldLash日本美睫全科班

Premedi睫毛型錄

WorldLash日本美睫全科班

Premedi睫毛保養品介紹說明